Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Ubezpieczenia

Komunikat dla studentów i doktorantów ubezpieczanych zdrowotnie przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Z uwagi na występujące przypadki pozostawania w ubezpieczeniu zdrowotnym na uczelni i z tytułu umowy o pracę - przypominam studentom i doktorantom, że o fakcie podjęcia pracy z jakimkolwiek pracodawcą (umowa o pracę, umowa zlecenia); działalność gospodarcza, pracujący współmałżonek - należy niezwłocznie zawiadomić uczelnię (pracownika ds. studenckich ul. Kanonicza 25 - Dział Spraw Studenckich).

Jeśli student lub doktorant nie zgłosi faktu zatrudnienia zostanie obciążony przez uczelnię kosztami za cały okres opłacania składki zdrowotnej.

Środki na ubezpieczenie zdrowotne pochodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i muszą być faktycznie wydatkowane za okres, w którym student nie pracuje zawodowo.

Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Kraków, dnia 18 września 2014 r.

UBEZPIECZENIA

INFORMACJA DLA OBCOKRAJOWCÓW STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

1. Studenci i doktoranci będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego \ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamieszkujący na terytorium tego państwa mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni pod warunkiem posiadania aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.

2.  Studenci i doktoranci niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i posiadają ważną Kartę Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, zawierając stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W takiej sytuacji składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza UTP.

Aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy:

  • udać się do Małopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ul. Batorego 24,
    tel.: (12) 298 83 86, tel. informacyjny : (12) 94-88

w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, z następującymi dokumentami:

  • paszport,
  • aktualna legitymacja studencka lub zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta)
  • Karta Polaka lub dokument potwierdzającym pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji

b) z podpisaną umową należy zgłosić się do Działu Spraw Studenckich (ul. Kanonicza 25, pok. 10 I piętro) w celu dokonania dalszych formalności,

c) po dokonaniu wyżej wymienionych formalności UPJPII będzie opłacał comiesięczne składki za ubezpieczenie zdrowotne,

d) w celu korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej należy wypełnić deklarację w dowolnej przychodni, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Studenci i doktoranci niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niemogący wykazać się ważną Kartą Polaka lub dokumentem zaświadczającym, iż zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, mogą zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i samodzielnie opłacać comiesięczną składkę.

Aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy:

1) udać się do Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Batorego 24) w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,

2) samodzielnie opłacać składkę ubezpieczenia.

 

Dział Spraw Studenckich

 

Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów
(Studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)

Przypominam o możliwości ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia, a spełniają warunki określone w art. 8 pkt. 12 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Studenci - obcokrajowcy ubezpieczani są bez względu na wiek, ale pod warunkiem, że spełniają wymogi Ustawy o Repatriacji, tzn. legitymują się zaświadczeniem z polskiej placówki konsularnej, stwierdzającej polskie pochodzenie studenta i jego związek z polskością na podstawie w/w ustawy.

Studenci legitymujący się podwójnym obywatelstwem ubezpieczani są w taki sam sposób jak studenci polscy; powinni jedynie posiadać polski paszport. Studenci ubezpieczani są bez względu na wiek.

Studenci pochodzący z krajów, które weszły do Unii Europejskiej (Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Czechy, Słowacja, Malta, Cypr i Słowenia) mają prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie druku E-111 (lub innego), wydanego przez odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia w swoim kraju.

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. studenckich UPJPII ul. Kanonicza 25.

Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta kształcącego się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym jest nałożony na:

1. rodziców studenta i doktoranta:
- do 26 roku życia, jeżeli jest na ich wyłącznym utrzymaniu

2. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie:
- ukończył 26 rok życia
- do 26 roku życia, jeżeli nie jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców
- obcokrajowców, którzy studiują na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, jeśli są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (bez względu na wiek studenta).

Przypominamy, że studenci i doktoranci, którzy zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego nie mogą:
- pozostawać w stałym stosunku pracy z jakimkolwiek pracodawcą
- być zatrudnieni tymczasowo na umowę o pracę lub umowę zlecenia
- być zarejestrowani jako bezrobotni w Urzędzie Pracy
- prowadzić działalności gospodarczej
- posiadać ubezpieczenia z innego tytułu (np. pracujący współmałżonek).

W chwili zaistnienia jakiejkolwiek z wymienionych sytuacji bądź utraty statusu studenta (obrona pracy mgr, ukończenie studiów doktoranckich, skreślenie z listy studentów, rezygnacja ze studiów) student/doktorant zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do pracownika ds. studenckich - w celu wyrejestrowania się z ubezpieczenia.

Studenci i doktoranci, którzy spełniają warunki wymienione w pkt. 2 powinni zgłosić się do pracownika do spraw studenckich (ul. Kanonicza 25) z następującymi dokumentami:
- dowodem osobistym
- numerem NIP
- aktualną legitymacją studencką lub doktorancką
- cudzoziemcy - z paszportem, zaświadczeniem z Ambasady o polskim pochodzeniu albo numerem PESEL i NIP, jeśli został im nadany w Polsce
- druk ZNCA - potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego z zakładu pracy rodziców.

W przypadku udzielenia informacji niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność karna na mocy art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami).

Kraków, 18 września 2014 r.