Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Pomoc materialna - studenci

UWAGA

Decyzje pozytywne dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz decyzje pozytywne i negatywne dot. stypendium socjalnego i specjalnego są do odbioru w dziakanatach poszczególnych kierunków. 

Studenci kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna mogą odbierać decyzje w Dziale Spraw Studenckich w godzinach przyjęć. Proszę przetrzegać dni i godzin przyjęć.

Osobnym komunikatem poinformujemy o odbiorze decyzji negatywnych dot. stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA

Zostały wypłacone wszystkie stypendia za październik i listopad 2018 r.  Informacja o odbiorze decyzji ukaże się w najbliższym czasie w osobnym komunikacie. 

 

 

  UWAGA

Komisja Stypendialna odbędzie się 28.11.2018 r. Prosimy nie dzwonić do Działu Spraw Studenckich. Informacja o odbiorze decyzji ukaże się po komisji.

 

 

 

 

 

UWAGA - SKŁADANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 

Dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej dla studentów na I semestr 2018/2019 należy składać w  dniach:

- 1 i 5 października 2018 r. w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach od 9 – 14tej,

- 4 października 2018 r. w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach od 9 – 13tej, u pracowników Działu Studenckiego,

- 2, 3, 8,9,10 października 2018 r. w budynku UPJP2 w Dziale Spraw Studenckich przy ul. Kanoniczej 25 – pokój nr 10 w godzinach od 9 – 14tej.

 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII

 

2018/2019

 

Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym - świadczeniami pomocy materialnej dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych są:

 

 •           stypendia socjalne
 •           stypendia rektora dla najlepszych studentów
 •           stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 •           zapomogi losowe
 •           stypendia ministra za osiągnięcia w nauce

 

Dla studentów, którzy będą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w I semestrze roku akademickiego 2018/2019 termin składania dokumentów upływa 10 października 2018 roku. W przypadku zmiany w sytuacji materialnej w rodzinie studenta lub przekroczenia tych terminów, pomoc materialna może być przyznana od miesiąca następnego po złożeniu kompletu stosownych zaświadczeń.

Dla studentów, którzy będą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w II semestrze roku akademickiego 2018/2019 termin składania dokumentów upływa 15 lutego 2019 roku.

Nowy regulamin pomocy materialnej dla studentów obowiązujący od 1 października 2018 r.
jest na stronie internetowej Uczelni – w zakładce studenci – pomoc materialna studenci -
www.upjp2.edu.pl.

 

Zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej.

 

Stypendium socjalne

 

Stypendium socjalne (zał. nr 1) przyznawane jest semestralnie. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w regulaminie pomocy materialnej. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być wyższa niż 980,00 zł netto.

We wniosku o stypendium socjalne student wpisuje stan rodziny aktualny na dzień składania tego wniosku i dołącza do niego zaświadczenia i oświadczenia dotyczące osiągniętych przez członków rodziny dochodów.

Student, w którego rodzinie miesięczny dochód na jedną osobę jest niższy od minimum socjalnego (686,40 zł) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia szczegółowo informującego o składzie rodziny i z czego się utrzymują (zał. nr 16) oraz przedłożenia zaświadczenia z Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium w zwiększonej wysokości może otrzymać student studiów stacjonarnych,
który złożył stosowne oświadczenie (
zał. nr 11), okazał oryginał umowy najmu lokalu lub zaświadczenie z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie.

O wszelkich zmianach dot. zamieszkiwania - student niezwłocznie powiadamia pracownika ds. studenckich.

Studenci dokumentują dochody swoje i członków rodziny za 2017 rok zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego według nowego wzoru (zał. nr 17).

Z uwagi na to, iż zaświadczenia z Urzędów Skarbowych nie zawierają składki na ubezpieczenie zdrowotne, o stosowne zaświadczenie informujące o wysokości składki zdrowotnej za 2017 rok należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Każdy student powinien złożyć obowiązkowo załączniki: nr 1, 7, 11, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o składce zdrowotnej (organ emerytalno-rentowy - ZUS) – swoje i wszystkich członków rodziny( powyżej 18 roku życia). Dla rodzeństwa poniżej 18 roku życia należy przedstawić zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły bądź wyciąg aktu urodzenia dla rodzeństwa nieuczęszczającego do szkoły (kserokopia – oryginał do wglądu). 

Posiadanie przez studenta lub jego rodzinę gospodarstwa rolnego należy udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Gminy o wysokości hektarów fizycznych i przeliczeniowych ( zał. nr 8) i (zał. nr 9) z KRUS-u dot. zasiłków chorobowych pobieranych przez rodziców w roku 2017.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez studenta lub przez członków jego rodziny udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego (zał. nr 17 lub 18 (dot. prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej ) wraz oświadczeniem (zał. nr 6).

W celu szczegółowego zapoznania się z dokumentami niezbędnymi przy składaniu wniosku o stypendium socjalne odsyłam do załączników nr 4 i 5.

W przypadku utraty bądź uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny – student składa wniosek wraz z oświadczeniem o dochodzie utraconym/uzyskanym (wg zał. nr 21 i 22 – w zależności od sytuacji).

 

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na rok akademicki, po zakończonym i zaliczonym roku studiów w terminie ustalonym przez Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki oraz wypłacane jest studentom od II roku.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane studentowi, który po zakończonym roku akademickim, uzyskał ze wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem i wszystkich zaliczeń kończących się oceną – średnia ocen w przedziale: 4,30 – 5,00. Promuje się osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (wg kryteriów określonych w załączniku nr 14).

O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

O stypendium może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

W roku akademickim 2018/2019 o stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:

- pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

 

- drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria( tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,30) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

 

Stypendium otrzymuje nie więcej niż 10% liczby studentów osiągających najlepsze wyniki każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.

 

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta: dla I roku (zał. nr 12) oraz zaświadczenie wydane przez komitet główny olimpiady o uzyskaniu tytułu laureata olimpiady;

dla studentów od II – V roku (zał. nr 13). Średnią ocen za poprzedni rok akademicki potwierdza właściwy dziekanat.

 

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ustawy o szkolnictwie wyższym, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

II. Warunki przyznawania stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może, zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacja wniosków pod kątem spełniania warunku określonego w art. 184 ust. 5 ww. ustawy odbywa się w uczelni
przed ich potwierdzeniem przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni oraz podpisaniem przez rektora.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2017/2018 oraz spełnia wymogi zawarte w informacjach na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (www.mnisw.gov.pl.)

Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków

Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 • udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego
    na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub w sprawie których zostały złożone wnioski o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
 • referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci, z co najmniej z pięciu ośrodków akademickich,
 • nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni, z co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów – o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne uważa się:

 • autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu, co najmniej krajowym, lub wydanych w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego
   na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym,
  w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw – o wysokiej randze
  lub szczególnym nowatorstwie.

Za wybitne osiągnięcia w sporcie uważa się:

 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa
  w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715),
  co najmniej:
  • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
  • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
  • ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r.
  o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie,
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów.

Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu
i Turystyki
.

III. Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku

 1. W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane
  od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września 2018 r.
 2. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku będą brane
  pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2018 r.
 3. W przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach
  przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia
  1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra,
  do dnia 30 września 2018 r.

Przykład: Student otrzymał stypendium na rok akademicki 2017/2018. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Student przedstawia wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia studenta w sekretariacie swojego wydziału w okresie od 3 września 2018 r. do dnia 7 września 2018 r. Następnie wnioski są przedstawione Radzie Wydziału do zaopiniowania. Opinia nie może uwzględniać innych kryteriów niż określone powyżej.

Zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski należy przekazać do dnia 10 października 2018 r. do Działu Spraw Studenckich, a następnie po podpisaniu przez Rektora UPJPII zostaną przesyłane do 15 października 2018 r. do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowa informacja dotycząca stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2018/2019 (wzoru wniosku, wskazówek dotyczących jego wypełniania, punktacji za poszczególne osiągnięcia) będą dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa www.mnisw.gov.pl. – w zakładce - szkolnictwo wyższe – sprawy studentów i doktorantów – stypendia ministra.

 

Zapomogi

Zapomogę losową (zał. nr 2) może otrzymać student w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną na skutek: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny, klęski żywiołowej na podstawie złożonych dokumentów (np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia sądowe, z policji itp.).

Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Warunkiem otrzymania stypendium jest przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W przypadku złożenia wniosku (zał. nr 3) w trakcie semestru, stypendium przyznawane jest wówczas od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Wysokość stypendium specjalnego zależy od stopnia niepełnosprawności.

 

Wnioski o stypendium specjalne należy składać w okresie od 1 do dnia 5 października 2018 r. – w Biurze Osób Niepełnosprawnych ul. Franciszkańska 1- pokój nr 222d.

 

Informacje w sprawach studenckich

 

Dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej (stypendia socjalne, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi) dla studentów na I semestr 2018/2019 należy składać w  dniach:

- 1 i 5 października 2018 r. w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach od 9 – 14tej,

- 4 października 2018 r. w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach od 9 – 13tej, u pracowników Działu Studenckiego,

- 2, 3, 8,9,10 października 2018 r. w budynku UPJP2 w Dziale Spraw Studenckich przy ul. Kanoniczej 25 – pokój nr 10 w godzinach od 9 – 14tej.

 

Wszelkie informacje w sprawach stypendialnych można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25 w godzinach przyjęć studentów tj.:

- wtorek          w godzinach od 9 – 12 tej

- środa            w godzinach od 9 – 12 tej

- czwartek                   w godzinach od 9 – 12 i 13 – 14 tej

 

lub telefonicznie: 012-4302043.

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania na stronie internetowej: www.upjp2.edu.pl zakładka studenci – pomoc materialna studenci lub w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25.

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                               Prorektor

                                                                             ds. Studenckich i Dydaktyki

 

                                                                            Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, 15 czerwca 2018 r.