Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Świadczenia stypendialne- studenci

 

Komunikat

Stypendia dla osób niepełnosprawnych, socjalne, rektora za miesiące październik i listopad zostały wypłacone w dniu 29 XI 2019 oraz zapomogi.

O odbiorze decyzji powiadomimy w odrębnym komunikacie.

 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII

 

2019/2020

 

Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym – świadczeniami stypendialnymi dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych są:

 

  • stypendia socjalne
  • stypendia rektora dla studentów
  • stypendia dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi
  • stypendia i nagrody ministra

 

Dla studentów, którzy będą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w I semestrze roku akademickiego 2019/2020 termin składania dokumentów upływa 10 października 2019 roku. W przypadku zmiany w sytuacji materialnej w rodzinie studenta lub przekroczenia tych terminów, pomoc materialna może być przyznana od miesiąca następnego po złożeniu kompletu stosownych zaświadczeń.

Dla studentów, którzy będą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w II semestrze roku akademickiego 2019/2020 termin składania dokumentów upływa 14 lutego 2020 roku.

Nowy regulamin pomocy materialnej dla studentów obowiązujący od 1 października 2019 r.
znajduje na stronie internetowej Uczelni( pod koniec czerwca 2019 r.) – w zakładce studenci – pomoc materialna studenci -www.upjp2.edu.pl.

 

Zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej.

 

Stypendium socjalne

 

Stypendium socjalne (załącznik nr 1) przyznawane jest semestralnie. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w regulaminie pomocy materialnej. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być wyższa niż 1040,00 zł netto.

We wniosku o stypendium socjalne student wpisuje stan rodziny aktualny na dzień składania tego wniosku i dołącza do niego zaświadczenia i oświadczenia dotyczące osiągniętych przez członków rodziny dochodów.

Student, w którego rodzinie miesięczny dochód na jedną osobę jest niższy od minimum socjalnego (528 zł) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia szczegółowo informującego o składzie rodziny i z czego się utrzymują (załącznik nr 16) oraz przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny (wzór - załącznik nr 25).

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium w zwiększonej wysokości może otrzymać student, który złożył stosowne oświadczenie (załącznik nr 11), okazał oryginał umowy najmu lokalu lub zaświadczenie z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie.

O wszelkich zmianach dot. zamieszkiwania - student niezwłocznie powiadamia pracownika ds. studenckich.

Studenci dokumentują dochody swoje i członków rodziny za 2018 rok zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego według nowego wzoru (załącznik nr 17).

Z uwagi na to, iż zaświadczenia z Urzędów Skarbowych nie zawierają składki na ubezpieczenie zdrowotne, o stosowne zaświadczenie informujące o wysokości składki zdrowotnej za 2018 rok należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Każdy student powinien złożyć obowiązkowo załączniki: nr 1, 7,  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o składce zdrowotnej (organ emerytalno-rentowy - ZUS) – swoje i wszystkich członków rodziny( powyżej 18 roku życia). Dla rodzeństwa poniżej 18 roku życia należy przedstawić zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły bądź wyciąg aktu urodzenia dla rodzeństwa nieuczęszczającego do szkoły (kserokopia – oryginał do wglądu). 

Posiadanie przez studenta lub jego rodzinę gospodarstwa rolnego należy udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Gminy o wysokości hektarów fizycznych i przeliczeniowych ( załącznik nr 8) i (załącznik nr 9) z KRUS-u dot. zasiłków chorobowych pobieranych przez rodziców w roku 2018.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez studenta lub przez członków jego rodziny udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego (załącznik nr 17 lub 18 (dot. prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej ) wraz oświadczeniem (załącznik nr 6).

W celu szczegółowego zapoznania się z dokumentami niezbędnymi przy składaniu wniosku o stypendium socjalne odsyłam do załączników nr 4 i 5.

 

Do dochodu wliczają się inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  1. stypendia doktoranckie określone w art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom;
  2. stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy uchylanej w art. 169 pkt. 3 z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zgodnie z art 285 przepisów wprowadzających ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r., poz 1669) 
  3. alimenty na rzecz dzieci
  4. dochody wymienione w załączniku nr 7 do niniejszego regulaminu.

 

 

W przypadku utraty bądź uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny – student składa wniosek o przeliczenie dochodu (wg załącznika. nr 20) wraz z oświadczeniem o dochodzie utraconym/uzyskanym (wg załącznika nr 21 i 22 – w zależności od sytuacji). Wymienione dokumenty należy złożyć przy składaniu wniosku o świadczenie stypendialne.

 

 

Stypendium rektora dla studentów

 

Stypendium rektora dla studentów może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające się wyniki
w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie
co najmniej na poziomie krajowym. Przyznawane na rok akademicki, po zakończonym i zaliczonym roku studiów w terminie ustalonym przez Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki oraz wypłacane jest studentom od II roku.

Stypendium rektora dla studentów jest przyznawane studentowi, który po zakończonym roku akademickim, uzyskał ze wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem i wszystkich zaliczeń kończących się oceną – średnia ocen w przedziale: 4,30 – 5,00. Promuje się osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (wg kryteriów określonych w załączniku nr 14).

O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

O stypendium może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

W roku akademickim 2019/2020 o stypendium rektora dla studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:

- pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, medalistą
co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa
w przepisach o sporcie;

 

- drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria( tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,30) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

 

Stypendium otrzymuje nie więcej niż 10% liczby studentów osiągających najlepsze wyniki każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.

 

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta: dla I roku (załącznik nr 12) oraz zaświadczenie wydane przez komitet główny olimpiady o uzyskaniu tytułu laureata olimpiady;

dla studentów od II – V roku (załącznik nr 13). Średnią ocen za poprzedni rok akademicki potwierdza właściwy dziekanat.

 

Stypendia Ministra

 

Stypendium Ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.

Stypendium przyznaje Minister na wniosek rektora.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów Ministra, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie – określi minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w drodze rozporządzenia.

Wzory wniosków o stypendium ministra, zasady wypełniania i punktacji na stronie ministerstwa www.mnisw.gov.pl.w zakładce szkolnictwo wyższe- sprawy studentów
i doktorantów – stypendia ministra.

 

 

Zapomogi

 

Zapomogę losową (załącznik nr 2) może otrzymać student w związku z przejściowo trudną sytuacją życiową na skutek: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny, klęski żywiołowej i innych wymienionych w regulaminie na podstawie złożonych dokumentów (np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia sądowe, z policji itp.).

Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Warunkiem otrzymania stypendium jest przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W przypadku złożenia wniosku (załącznik nr 3) w trakcie semestru, stypendium przyznawane jest wówczas od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Wysokość stypendium specjalnego zależy od stopnia niepełnosprawności.

 

Wnioski o stypendium specjalne należy składać w okresie od 1 do dnia 4 października 2019 r. – w Biurze Osób Niepełnosprawnych ul. Franciszkańska 1- pokój nr 222d.

 

Informacje w sprawach studenckich

 

Dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej (stypendia socjalne, rektora dla studentów, zapomogi) dla studentów na I semestr 2019/2020 należy składać w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach : 1 października 2019 r. od 9 - 11tej, od 2 do 4 października 2019 r od 9 – 14tej u pracowników ds. studenckich.

 

Wszelkie informacje w sprawach stypendialnych można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25 w godzinach przyjęć studentów tj.:

- wtorek          w godzinach od 9 – 12 tej

- środa            w godzinach od 9 – 12 tej

- czwartek      w godzinach od 9 – 12 i 13 – 14 tej

 

lub telefonicznie: 012-4302043.

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania na stronie internetowej: www.upjp2.edu.pl zakładka studenci – pomoc materialna studenci lub w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25.

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                              Prorektor

                                                                             ds. Studenckich i Dydaktyki

 

                                                                            Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, 19 czerwca 2019 r.